BOARD OF TRUSTEES

Sri.M.K.Panduranga Setty, President
Sri.K.M.Nanjappa ,Vice President
Sri.G.K.Srinivasaiah ,Vice President
Sri. D.A.Pandu ,Chief Mentor.
Sri.A.V.S.Murthy ,Hon.Secretary
Sri.K.G.Subbarama Setty, Treasurer
Sri.D.P.Nagaraj, Asst.Secretary
Sri.Akhilesh Babu
Sri.M.R.Aravind
Sri.K.S.Chakrapani Chettiar
Sri.A.C.Chandrashekar Raju
Sri.M.K.Dattaraj
Sri.C.Ganesh Narayan
Sri Y.N.Gangadhara Setty
Sri.B.R.V.Goud
Sri.C.V.Hayagriv
Sri.K.Lakshman
Sri.Manandi Nanjunda Setty
Sri.Pathi A.Nandakumar
Sri.P.S.Nandakumar
Sri.N.R.Panditharadhya
Sri.G.K.C.Purushotham
Sri.M.K.Ramachandra
Sri.K.R.Ramamoorthy
Sri.K.L.Ramesh
Sri.C.P.Subbaraju Setty
Sri.C.Vinod Hayagriv
Sri.A.S.Vishnu Bharath
Sri.B.R.Vishwanath Setty

GOVERNING COUNCIL
Chairman
Sri. Y.N. Gangadhara Setty

MEMBERS

Sriyuths
K.G.Subbarama Setty
D.A.Pandu
A.V.S.Murthy
D.P.Nagaraj
G.K.Srinivasaiah
K.S.Akhilesh Babu
A.C.Chandrashekar Raju
B.R.V.Goud
C.V.Hayagriv
K.Lakshman
Manandi Nanjunda Setty
P.S.Nandakumar
K.L.Ramesh
C.P.Subbaraju Setty
Dr.M.Maiyya
Dr.K.S.Nagesh
Dr.M.R.Dinesh
Dr.Shashikala.

Copyright 2004 R.V. Dental College & Hospital .All Rights Reserved.
Maintained by Nita Microtek Visit us: www.nitamicrotek.com